Contribucions especials

La Llei General Tributària, en el seu article 2.2, lletra b), defineix les contribucions especials com "els tributs el fet imposable dels quals consisteix en l'obtenció per part de l'obligat tributari d'un benefici o un augment de valor dels seus béns com a conseqüència de la realització d'obres públiques o de l'establiment o ampliació de serveis públics".

Per a més informació:

Cercador

Formulari del cercador genèric del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques

Banners Destacados

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques

Seu Electrónica (Abre nueva ventana)Escrigui al ministeriBanner central de informaciónPortal de la transparencia (Abre nueva ventana)